Lietošanas noteikumi

Izmantotie termini

 • Lietošanas noteikumi - www.myspotit.lv lietošanai piemērojamie noteikumi, kas ir obligāti visām personām, kuras apmeklē www.myspotit.lv un veic pirkumus, rezervācijas vai citas darbības Interneta lapā.

 • MySpotit - Spotit OÜ; (reģistrācijas numurs: 14459937, atrašanās vieta: Telliskivi 60, Tallina 10412, Igaunija; team@myspotit.com)

 • Lietotājs - klients

 • Veiktā rezervācija - MySpotit Apstiprināta rezervācija, saskaņā ar kuru pasākums notiks atbilstoši Apstiprinātajai rezervācijai.

 • Anulēta rezervācija - apstiprinātas rezervācijas gadījumā Klients pēc iespējas ātrāk paziņo MySpotit par Rezervācijas atcelšanu un / vai atlikšanu. Līdz 4 kalendārajām dienām pirms Veiktajā rezervācijā norādītā datuma Pakalpojumu var atcelt bez maksas; 3 kalendārās dienas pirms Veiktajā rezervācijā norādītā datuma Pakalpojumu var atcelt sedzot 50% no pakalpojuma summas bez PVN (līgumsods); 2 – 0 kalendārās dienas pirms Veiktajā rezervācijā norādītā datuma Pakalpojums jāsedz 100% pilnā apjomā no pasūtīto pakalpojumu summas bez PVN (līgumsods). Ja Vietas īpašnieks ir piemērojis citus Rezervācijas atcelšanas nosacījumus, MySpotit par to informē Klientu, rezervācijas apstirpināšanas procesā.

 • Apstiprināta rezervācija - lietotāja veikta Pasākuma vietas rezervācija, kuras realizācija paredzēta 12 mēnešu laikā, kopš Veiktās rezervācijas vai Lietotāja veikta rezervācija Koplietošanas birojam, kura paredzēta ne vēlāk kā 30 dienas kopš rezervācijas brīža.

 • Klients - fiziska persona vai juridiska persona (caur pārstāvi), kura izmanto www.myspotit.lv un/vai Pakalpojumu ar mērķi pasūtīt vai iegādāties konkrētu Pakalpojumu sev un/vai trešajām personām.

 • Abonements - abonements nodrošina iespēju vienai personai izmantot dažādus MySpotit piedāvātos Koplietošanas birojus līdz 10 reizēm mēnesī.

 • Pakalpojums - pakalpojumi, kurus MySpotit piedāvā Lietotājiem vai nu caur www.myspotit.lv, vai kādā citā veidā.

 • Pakalpojuma maksa - maksa, ko maksā Pasākuma vietas īpašnieks vai cits Pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar norādītajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem par www.myspotit.lv vides izmantošanu.

 • MySpotit.lv komanda - MySpotit darbinieks, pārstāvis, aģents, vai jebkura cita pilnvarota persona, kura rīkojas MySpotit vārdā.

 • Intelektuālais īpašums - satur arī, bet ne tikai: autortiesības, dizaina risinājuma tiesības, zīmolus, logo, lietderīgos modeļus, par iepriekš minēto veiktos pieteikumus, prasmju informāciju, komercnoslēpumus, domēna nosaukumus, pakalpojuma aizsardzības tiesības vai citas intelektuālā vai rūpnieciskā īpašuma tiesības (un licences, kas ir saistībā ar līdzvērtīgo), jebkurā gadījumā, reģistrēti vai nereģistrēti, reģistrēšanai piemēroti, tai skaitā reģistrēšanas pieteikumi, un visas tiesības un aizsardzības formas ar līdzvērtīgu vai līdzīgu efektu visā pasaulē.

 • Sludinājums - vietas īpašnieka izteikts rezervācijas piedāvājums www.myspotit.lv.

 • Izmēģinājuma diena - iespēja vienu dienu izmantot vienu Koplietošanas biroju darba galdu, neiegādājoties Abonementu.

 • www.myspotit.lv - interneta vietne www.myspotit.lv un/vai tās apakšlapas un apakšdomēni.

 • Pasākuma vieta, Vieta vai Koplietošanas birojs - telpas vai to kopums, kuras pārvalda Vietas īpašnieks vai Koplietošanas biroja īpašnieks, kurš, izmantojot www.myspotit.lv, ir izsludinājis tās iznomāšanai.

 • Pasākuma vietas īpašnieks - persona, kura ir tiesīga rīkoties ar konkrēto Pasākuma vietu, to iznomāt un nodrošināt sludinājuma ievietošanu www.myspotit.lv.

 • Koplietošanas biroja īpašniek - persona, kura ir tiesīga rīkoties ar konkrēto Koplietošanas biroju, to iznomāt un nodrošināt sludinājuma ievietošanu www.myspotit.lv.

 1. Vispārējie noteikumi

  1. Izmantojot www.myspotit.lv, jūs apstiprināt iepazīšanos ar šiem www.myspotit.lv lietošanas noteikumiem, piekrītat tiem pilnā apmērā un apņematies tos pildīt.
  2. Ja jebkurš Lietošanas noteikumu nosacījums kļūst spēkā neesošs, jo ir pretrunā ar likumu, tas nepadara spēkā neesošus pārējos nosacījumus.
  3. MySpotit var šos lietošanas noteikumus, www.myspotit.lv sniegto datu sastāvu, struktūru, saturu u. tml. jebkurā laikā aizstāt, papildināt, dzēst un grozīt atbilstoši saviem ieskatiem, t. sk. izbeigt www.myspotit.lv sniedzamos pakalpojumus vai slēgt www.myspotit.lv.
  4. MySpotit neatbild par Vietu īpašnieku sniegtās informācijas pareizību, precizitāti, pilnīgumu vai aktualitāti ww.myspotit.lv.
  5. Visu www.myspotit.lv sniegto datu lietošanas un publicēšanas tiesības pieder MySpotit, t. sk. tiesības tos izmantot medijos, pasākumos, izstādēs, reklāmas materiālos u.tml.
 2. Rezervācija

  1. Sapulču telpu rezervēšana
   1. Uz www.myspotit.lv iesniegto pieprasījumu MySpotit atbildēs vienas darbdienas laikā. Ja vēlamā Pasākuma vieta ir pieejama ar pieprasījumam atbilstošiem nosacījumiem, MySpotit izsniedz rezervācijas apstiprinājumu un priekšapmaksas rēķinu.
   2. Rezervācija top apstiprināta, kad ir apmaksāta priekšapmaksas rēķinā minētā summa.
   3. Apstiprinātās rezervācijas var grozīt vai anulēt tikai ar Lietotāja un MySpotit savstarpēju vienošanos.
   4. Rezervācija uz nākošo dienu jāveic, vēlākais, līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 16:00.
  2. Koplietošanas biroju rezervēšana
   1. Koplietošanas biroju Rezervācijas var veikt vienīgi iegādājoties MySpotit Abonementu par 129 EUR (ar PVN).
   2. Pircējam ir iespēja iegādāties MySpotit Abonementus vairākām fiziskām vai juridiskām personām vienlaikus.
   3. Veicot Rezervāciju, uz Lietotāja e-pastu tiks nosūtīts paziņojums, kas apstiprina vietas pieejamību uz izvēlēto datumu. Ja šāds paziņojums netiek saņemts, Rezervācija netiek uzskatīta par apstiprinātu.
   4. Darba vietas tiek rezervētas pēc principa “kamēr pietiek vietu”, kas nozīmē, ka MySpotit negarantē darba vietas pieejamību uz Lietotāja izvēlēto datumu, ja uz doto datumu visas darba vietas Koplietošanas birojos jau ir aizņemtas.
   5. Visa informācija par iekārtojumu un piekļuvi telpām no MySpotit klientu apkalpošanas dienesta tiek Lietotājam nodota atsevišķi vai nu pa e-pastu, pa tālruni, vai arī uzreiz pēc Rezervācijas kopā ar tās apstiprinājumu.
   6. Veicot nākošās dienas Rezervāciju, tā jāveic, vēlākais, līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 16:00.
   7. Veicot Izmēģinājuma dienas Rezervāciju, tā jāveic, vēlākais, līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 16:00.
   8. Abonements tā īpašniekam nodrošina iespēja izmantot Koplietošanas birojus līdz 10 reizēm mēnesī.
   9. Abonements nodrošina piekļuvi dažādiem MySpotit piedāvājumā esošiem Koplietošanas birojiem.
   10. Abonementa īpašniekam ir iespēja rezervēt Sapulču telpas, kas tiek piedāvātas vietnē www.myspotit.lv, ar papildus atlaidi 5% apmērā.
  3. Koplietošanas biroju apmaksa, rēķinu apmaiņa un abonementa anulešana
   1. Lai iegādātos abonementu, pircējam jāievada sava kredītkartes informācija. Ja pircējs vēlas saņemt ikmēneša rēķinu uz uzņēmuma vārda, viņam pēc pirkuma veikšanas tas jāpaziņo MySpotit uz e-pastu: info@myspotit.lv.
   2. Pēc pirkuma apstiprināšanas pirmais ikmēneša maksājums tiks rezervēts nekavējoties un maksājums par nākošajiem mēnešiem tiks iekasēts ik mēnesi tai pašā datumā.
   3. Veiktie maksājumi netiek atmaksāti.
   4. Abonementa īpašniekam ir iespēja jebkurā laikā to pārtraukt, paziņojot par to uz e-pastu info@myspotit.lv. Ja abonements tiek pārtraukts, nākamā mēneša maksa netiek iekasēta.
   5. Pirms pirkuma veikšanas Abonementa pircējs apstiprina, ka ir izlasījis Lietošanas noteikumus (tie ietver arī apmaksas nosacījumus) vietnē www.myspotit.lv.
   6. MySpotit ir tiesības jebkurā laikā mainīt Lietošanas noteikumus un pienākums vēlākais 5 darba dienas pirms izmaiņu spēkā stāšanās informēt klientu, kuram ir spēkā esošas saistības ar MySpotit.
 3. Klienta tiesības un pienākumi

  1. Klients apņemas:
   1. sniegt patiesus personas datus, t. sk. iesniegt pieteikumus, norādot savu Vārdu un Uzvārdu, kā arī izmantot derīgu e-pasta adresi;
   2. neizmantot www.myspotit.lv nelikumīgai vai labām praksei neatbilstošām darbībām (t. sk. citas personas identitātes nelikumīgai lietošanai).
 4. Personas datu apstrādes principi

  1. MySpotit apstrādā personas datus, kurus interneta vides lietotāji ir iesnieguši MySpotit datu ievadīšanas laikā. Vācamos datus izmanto galvenokārt Lietotāja identificēšanai, nodrošinot viņam iespēju sazināties ar pakalpojuma sniedzējiem, lai iesniegtu pieprasījumus un izmantotu citu interneta vides piedāvāto funkcionalitāti. Lietotāja sniegtos datus Spotit glabā, lai nodrošīnatu Pakalpojuma izpildi un veicinātu Lietotājam piedāvāto Pakalpojumu.
  2. Lietotājs, izmantojot interneta vidi, iesniedz paša izvēlētus datus. Lietotājam ir tiesības savus personas datus precizēt un labot, pieprasīt personas datu apstrādes pārtraukšanu un savākto personas datu dzēšanu. Šim nolūkam lietotājs iesniedz atbilstoša satura pieteikumu, nosūtot to uz lietošanas noteikumos norādīto MySpotit e-pasta adresi.
  3. Lietotājs sniedz piekrišanu personas datu apstrādei Lietošanas noteikumos aprakstītajā apjomā ar mērķi nodrošināt www.myspotit.lv pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī pakalpojumu attīstīšanu citā veidā.
  4. MySpotit apstrādā un saglabā personas datus elektroniskā formā, nepieciešamības gadījumā veicot to izrakstus arī citā formā. MySpotit neapņemas uzglabāt interneta vides lietotāju personas datus MySpotit datu bāzē.
  5. Personas datus, kuru iesniedzējs ir vēlējies saņemt komercpaziņojumus, reklāmas materiālus vai informāciju par MySpotit un tā sadarbības partneru produktiem, pakalpojumiem un darbību, izmanto arī šādas informācijas nosūtīšanai.
  6. Reģistrējamos personas datos ietilpst sekojoši Lietotāja dati – Lietotāja vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums (ja attiecināms), adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, kredītkartes numurs, derīguma termiņš, CVC numurs un izvēlētā Pakalpojuma dati.
  7. Spotit ir personas datu pārzinis. Spotit pārsūta:
   1. maksājuma veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotam kredītkaršu datu apstrādātājam Stripe (Stripe Payments Europe Ltd);
   2. rezervāciju apstrādei nepieciešamos personas datus telpu īpašniekiem.
 5. Gala nosacījumi

  1. MySpotit neatbild par Klienta vai Vietas īpašnieka saistību izpildi.
  2. Saistību pārkāpšana ir attaisnojama, ja Puse pārkāpa saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Nepārvaramā vara ir apstāklis, kuru Puse nevarēja ietekmēt un, vadoties no saprātīgiem principiem, no tās nevarēja gaidīt, ka tā līguma noslēgšanas vai ārpus līguma saistības rašanās laikā rēķinātos ar šādu apstākli vai no tā izvairītos, vai pārvarētu tā sekas.
  3. MySpotit nekompensē Klientam ar Pasākuma vietu norunāto nosacījumu maiņas rezultātā radīto kaitējumu.
  4. MySpotit nekompensē un neatbild par jebkādu netiešu kaitējumu Lietotājam, t. sk. negūtajiem ienākumiem.
  5. Visi darījumi ir pakļauti to veikšanas brīdī spēkā esošajiem nosacījumiem, izņemot, ja nosacījumu izraisīja www.myspotit.lv tehniska kļūda.
  6. No www.myspotit.lv lietošanas izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemēro Igaunijas Republikas tiesību aktus.